Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden hebben betrekking op het particulier gebruik van afbeeldingen die via irisharmfotografie.nl of elke andere website worden afgenomen.

0. Definities

irisharmfotografie.nl: irisharmfotografie.nl is een persoon namelijk Iris Harm met als doel het vervaardigen van foto’s.

Gebruiker: De gebruiker zoals die genoemd wordt in deze overeenkomst is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. In het geval van een natuurlijk persoon wordt er vanuit gegaan dat deze persoon de enige gebruiker is, met als gevolg dat hij/zij de enige persoon is waarop de gebruikersovereenkomst betrekking heeft. Als de gebruiker een rechtspersoon is dan gelden de voorwaarden voor alle leden, personeelsleden, of anderszins aan de rechtspersoon gelieerde personen. Al deze mensen worden geacht op de hoogte zijn van de regels in deze licentieovereenkomst als zij gebruik maken van een afbeelding die door irisharmfotografie.nl is aangeboden.

Afbeelding: Een afbeelding is een product dat aangeboden wordt op de site van irisharmfotografie.nl.

De afbeelding kan door de gebruiker gekocht worden. De afbeelding is het origineel zoals dat door de gebruiker van irisharmfotografie.nl gekocht wordt. Een afbeelding kan een afdruk van een foto zijn, maar ook het digitale bestand van een foto. Voor alle afbeeldingen die door de gebruiker gekocht worden geldt onderstaande licentieovereenkomst.

1. Totstandkoming overeenkomst

Door afbeeldingen te kopen/kopiëren bij irisharmfotografie.nl gaat de gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden. Op het moment dat een gebruiker een afbeelding koopt of kopieert, wordt hij geacht geheel op de hoogte te zijn van de voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van de afbeeldingen. Op het moment van het kopen van een afbeelding is er sprake van een overeenkomst tussen irisharmfotografie.nl en gebruiker.

2. Eigendomsrecht

Voor alle afbeeldingen die via de site irisharmfotografie.nl (www.irisharmfotografie.nl) of een andere site of dienst worden aangeboden geldt dat het copyright en de eigendomsrechten berusten bij irisharmfotografie.nl.

Voor alle afbeeldingen die door de gebruiker worden afgenomen geldt dat er sprake is van niet-exclusief gebruiksrecht voor die afbeelding.

De gebruiker kan nooit aanspraak maken op welke vorm van eigendom dan ook als er een afbeelding gebruikt is die verkregen is via irisharmfotografie.nl, tenzij irisharmfotografie.nl expliciet schriftelijk toestemming gegeven heeft. In dat geval vervalt deze overeenkomst en zal er een nieuwe overeenkomst worden gemaakt waarin de eigendomsoverdracht is geregeld.

3. Gebruiksrecht

De gebruiker heeft het recht om de afbeelding niet-exclusief te gebruiken in een schriftelijke of digitale uitgave.

3.1 De gebruiker heeft het recht om 1 back-up te maken voor eigen gebruik.

3.2 Afbeeldingen die bewaard worden zonder dat daar voor betaald wordt zijn onrechtmatig en mogen nooit gebruikt worden. Uitzonderingen daarop zijn:

  • het maken van een proef voor eigen gebruik
  • het maken van een proef voor een opdrachtgever

3.3 Afbeeldingen mogen nooit aan derden worden overgedragen. Het is de gebruiker wel toegestaan de afbeelding in opdracht van een derde partij te gebruiken. Hierbij dient in acht genomen te worden dat de derde partij geen aanspraak kan maken op de afbeelding, nog op andere afbeeldingen die door de gebruiker zijn verworven.

3.4 De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct gebruik van de afbeelding en vrijwaart irisharmfotografie.nl voor het onrechtmatig gebruik van de afbeeldingen door de derde partij.

3.5 De gebruiker is gerechtigd het beeld te bewerken of te modificeren, daarbij dient altijd in acht genomen te worden dat er geen sprake mag zijn van verminking of misvorming van de oorspronkelijke afbeelding. Met name daar waar het portretrecht in het geding is, dient de gebruiker grote zorgvuldigheid in acht te nemen.

3.6 De gebruiker verplicht zich om bij iedere afbeelding die gepubliceerd wordt op een adequate manier de bron irisharmfotografie.nl te vermelden. De vermelding dient of in een colofon of direct bij de Afbeelding te worden vermeld: © irisharmfotografie.nl. Bij gebruik in digitale vorm (web-site, mail, electronische documenten) dient de bronvermelding te worden vergezeld van een hyperlink naar irisharmfotografie.nl

4. Beperkingen voor de gebruiker

De gebruiker die afbeelding van irisharmfotografie.nl afneemt is in het gebruik van de afbeelding aan de volgende voorwaarden gehouden.

4.1 De gebruiker mag de afbeelding alleen kopiëren voor eigen gebruik.

4.2 De gebruiker mag de afbeelding niet reproduceren voor commerciële doeleinden.

Onder commercieel gebruik wordt verstaan het gebruik van afbeeldingen voor reclamecampagnes, billboards, ansichtkaarten, agenda’s of allerlei andere zaken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit een commercieel doel dient.

Indien gebruiker een afbeelding voor commercieel gebruik wil afnemen vervalt deze overeenkomst en zal er per geval een aparte overeenkomst worden gemaakt waarin het commercieel gebruik van de afbeelding geregeld is.

De gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. irisharmfotografie.nl is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

4.3 De gebruiker mag in geen geval de afbeelding zoals die is afgenomen in zijn geheel aanbieden aan meer dan 20 personen. Het gaat hier om het integraal gebruik op internet, een intranet, in een bestand, op een DVD of een CD-rom, met als doel dat meerdere mensen gebruik kunnen maken van de afbeelding. Als de afbeelding op een netwerk wordt geplaatst mag dat alleen op een netwerk dat onder supervisie van de gebruiker staat.

4.4 Het is de gebruiker UITDRUKKELIJK VERBODEN de afbeelding te gebruiken in een beledigende, pornografische, amorele of godslasterende situatie.

De gebruiker zal afbeeldingen in geen geval verbinden aan personen goederen of eenheden op een dusdanige manier dat de persoon, het goed of de eenheid in diskrediet gebracht kan worden. Hieronder vallen ook suggestieve voorstellingen van zaken.

4.5 Het is de gebruiker niet toegestaan om afbeeldingen op een website te gebruiken in een hogere resolutie dan 72 DPI en/of de beelden in een downloadbaar formaat ter beschikking te stellen aan anderen.

4.6 De overeenkomst geeft de gebruiker het recht om de afbeelding te gebruiken en eventueel delen van de afbeelding te gebruiken. De gebruiker mag de afbeelding echter niet zo bewerken dat er een verkeerde voorstelling van zaken kan ontstaan op het gebied van tastbare of ontastbare eigendomsrechten.

Als gevolg hiervan is de gebruiker altijd verantwoordelijk voor veranderingen, uitsneden of andere vormen die hij aan de afbeelding geeft in relatie tot rechten die nog bij derden kunnen liggen. irisharmfotografie.nl aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruik van een afbeelding en zal altijd de aansprakelijkheid bij de gebruiker claimen.

4.7 De afbeeldingen die door de gebruiker verkregen worden via irisharmfotografie.nl zijn alleen voor redactioneel gebruik. De gebruiker of elke derde die een foto openbaar maakt voor commerciële doeleinden is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. irisharmfotografie.nl is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. Indien er sprake is van commercieel gebruik zal er een aparte overeenkomst gemaakt worden en vervallen de prijzen die gelden voor het rechtenvrije redactionele gebruik.

4.8 In geval van twijfel kan de gebruiker contact opnemen met irisharmfotografie.nl door de contactpagina in te vullen.

4.9 Het is gebruiker niet toegestaan enig recht uit een met irisharmfotografie.nl gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij een overdracht van de gehele onderneming.

5. Levering, garantie en beperking aansprakelijkheid.

5.1 De levering van de afbeelding(en) is uitbesteed aan een organisatie beheerd door derden, hierop zijn de Algemene voorwaarden van toepassing deze zijn na te lezen.

5.2 Indien gebruiker een ander formaat van de afbeelding wenst dan het formaat dat op de site irisharmfotografie.nl wordt aangeboden, kan aan irisharmfotografie.nl een verzoek worden gericht tot de levering van de afbeelding in dat formaat. Alle rechten en plichten die onderdeel zijn van deze overeenkomst blijven dan onverkort gelden. irisharmfotografie.nl zal gebruiker voor de levering van de afbeelding in het afwijkende schriftelijk (of per email) op de hoogte stellen van de prijs van de afbeelding. Pas na een schriftelijk akkoord van gebruiker op de prijs zal irisharmfotografie.nl tot levering overgaan.

5.3 Indien door aantoonbaar toedoen van irisharmfotografie.nl de afbeelding niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet zal irisharmfotografie.nl de afbeelding kosteloos nogmaals aan de gebruiker ter beschikking stellen.

5.4 irisharmfotografie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor elke schade die aan de afbeelding is ontstaan tijdens het verwerken van de afbeelding of schade die is ontstaan door onvolkomenheden in de computer of het computernetwerk van de gebruiker.

5.5 De gebruiker kan in geen geval irisharmfotografie.nl of de fotograaf aansprakelijk stellen voor eventuele onvolkomenheden in het toekennen van trefwoorden of andere labels aan de afbeeldingen.

5.6 Alleen schriftelijke klachten over de kwaliteit van afbeelding zullen door irisharmfotografie.nl in behandeling worden genomen. De klacht moet met redenen omkleed binnen 30 dagen na aanschaf van de afbeelding in het bezit van irisharmfotografie.nl zijn.

5.7 irisharmfotografie.nl aanvaardt geen restitutie van betalingen, voor zover deze gedaan zijn ter verkrijging van het gebruiksrecht op één of meerdere afbeelding(en), ongeacht of de gebruiker de afbeelding(en) daadwerkelijk heeft gebruikt.

5.8 Indien irisharmfotografie.nl aan de gebruiker niet binnen 14 dagen de afgesproken dienst kan leveren dan zal irisharmfotografie.nl de licentieovereenkomst ontbinden en de door gebruiker betaalde som restitueren.

5.9 irisharmfotografie.nl wijst uitdrukkelijk eventuele inkoop- of andere voorwaarden die door gebruiker worden gehanteerd van de hand.

6. Vrijwaring

De gebruiker vrijwaart irisharmfotografie.nl en de fotograaf tegen alle claims die direct of indirect het gevolg kunnen zijn van het gebruik van afbeeldingen. Iedere claim die irisharmfotografie.nl ontvangt zal als een claim tegen de gebruiker worden beschouwd en in geval van een terechte claim zal de gebruiker alle gemaakte kosten aan irisharmfotografie.nl vergoeden.

7. Duur van de overeenkomst

7.1 De licentie is geldig gedurende het volledige gebruik van de afbeelding door de gebruiker.

irisharmfotografie.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden in het geval dat de gebruiker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst beschreven voorwaarden, of als gebruiker om andere redenen in gebreke blijft.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden verplicht de gebruiker zich hierbij dat alle vermenigvuldigingen van de afbeeldingen, zowel op hard-copy als op iedere mogelijke digitale drager onmiddellijk vernietigd worden.

7.2 Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie, of wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

8. Betaling

Tenzij de betalingsvoorwaarden expliciet en schriftelijk anders overeengekomen zijn gaat de gebruiker ermee akkoord de verschuldigde som te betalen voordat de afbeelding gebruikt gaat worden volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.

De verschuldigde som per afbeelding zal altijd in beeld gebracht zijn bij de afbeelding op het moment dat de gebruiker tot aanschaf overgaat. Alle bedragen die genoemd worden zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Verzend- en eventuele vervoer- en verpakkingskosten zijn niet bij de prijs van de afbeelding inbegrepen.

Cookies:

“Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

“Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

“Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

“Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor deverwerking van eventuele persoonsgegevens.”

“Social Buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

“Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

“In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

“Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising